Tarieven en vergoedingen

De behandelingen bij Mind Yourself Psychology worden, afhankelijk van uw zorgverzekering, meestal grotendeels of geheel vergoed.  Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Onderstaande checklist geeft de minimale eisen, waaraan een verwijsbrief moet voldoen, aan. Indien uw verwijsbrief niet aan de minimale eisen voldoet, is het van belang dat u zelf uw huisarts benadert voor een nieuwe verwijsbrief die wel voldoet.

Checklist minimale eisen verwijsbrief

  • Datum verwijzing (moet uitgeschreven zijn voordat het eerste gesprek met de psycholoog heeft plaatsgevonden, en mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum gedateerd zijn)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemd dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel
  • Een expliciete verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz.

De huisarts hoeft geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven, en hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft. Die indicatie geeft de psycholoog.

Vergoeding
Behandeling bij MindYourself Psychology krijgt u grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar.
Een restitutiepolis vergoedt doorgaans 100%.
Bij een naturapolis, krijgt u meestal 60- 80% van de behandeling vergoed. 
Neem voorafgaand aan de behandeling contact op met uw zorgverzekeraar of bekijk het overzicht van vergoedingen per verzekeraar hier  https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2021/
 
Bij bekostiging van de behandeling vanuit de zorgverzekeringswet (GBGGZ), gelden de volgende, landelijk vastgestelde, tarieven:

2020
GBG GZ kort € 503,47
GBGGZ middel  € 853,38 
GBGGZ intensief  € 1383,65 
GBGGZ chronisch  € 1330,98 
GBGGZ onvolledig traject  € 219,78

Trajecten 2021
GBGGZ kort € 522,13
GBGGZ middel € 885,01 
GBGGZ intensief € 1434,96 
GBGGZ chronisch € 1380,49
GBGGZ onvolledig traject € 228,73

Na afsluiting van de behandeling wordt de factuur van de behandeling naar u gestuurd. U dient zelf de factuur over te maken naar Mind Yourself Psychology. Vervolgens kunt u de factuur bij uw verzekeraar indienen.  

Niet van alle stoornissen wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Zo worden aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject! 
Uiteraard kunt u ook met deze problematiek terecht bij Mind Yourself Psychology tegen tarief voor onverzekerde zorg.
Bij werkgerelateerde problematiek kunt uw werkgever vaak (een deel van) de kosten vergoeden in het kader van persoonlijk ontwikkelingsbudget of ziekteverzuimpreventie.

Behandeling zonder verwijzing van de huisarts
U kunt ook zonder verwijzing van uw huisarts behandeling krijgen. De kosten kunnen dan niet gedeclareerd worden.
Het tarief  voor onverzekerde zorg of coaching bedraagt € 120,- 

Eigen Risico

De behandelingen binnen de GBGGZ en SGGZ vallen onder het eigen risico, welke voor 2019 is vastgesteld op 385 euro. Uw vrijwillig eigen risico kan hoger zijn indien u daartoe besloten heeft met uw verzekeraar.
Dit bedrag is eenmalig voor alle zorg die onder de basisverzekering (m.u.v. huisarts en kraamzorg) valt. Indien u deze kosten reeds heeft gemaakt bij een andere zorgverlener hoeft u deze niet opnieuw te betalen voor de psychologische hulp. Sinds 2014 is er geen eigen bijdrage meer.


Afzeggen van de afspraak
Het kan voorkomen dat u onverhoopt niet naar een afspraak kunt komen en de afspraak moet afzeggen.
U kunt de afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen.
Afspraken die later worden afgezegd of niet worden nagekomen worden in rekening gebracht, omdat er op die korte termijn geen andere afspraak meer kan worden gepland op de vrijgekomen plek.
U ontvangt hiervoor een rekening met een verlaagd tarief  van €50,-
Dit wordt niet vergoed door de verzekering.